ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมควบคุมโรคในการจัดทำโครงการสำคัญของแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ระหว่างวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปราณบุรี
วันที่ :2019-01-30

ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมควบคุมโรคในการจัดทำโครงการสำคัญของแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ระหว่างวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

https://docs.google.com/forms/d/1ZN4hVP8zz4VKG4fT_SH4k55vrO3fJUngJGt-tnQm8z0/edit

 
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000