กองแผนงาน : นิเทศงาน กรมควบคุมโรค พ.ศ.2562
วันที่ :2018-10-10

เอกสารแนบ 1 ร่างแนวทางการนิเทศงาน พ.ศ. 2562
Download เอกสารแนบ1 http://plan.ddc.moph.go.th/edocuments2562/10102561_1.docx

เอกสารแนบ 2 แบบฟอร์ม_สาระสำคัญของการดำเนินงานเพื่อเสนอทีมนิเทศฯ พ.ศ. 2562
Download เอกสารแนบ2
http://plan.ddc.moph.go.th/edocuments2562/10102561_2.docx

 
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000