กองแผนงาน : เอกสารประกอบการประชุมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประเทศไทยระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561
วันที่ :2018-07-04

เอกสารประกอบการประชุมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประเทศไทยระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1OSiLAzd6edkD6F1Nu2YT8as-KH-cup_B?ogsrc=32

 
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000