กองแผนงาน : ประเด็นรับมาประสานหรือดำเนินการต่อจากการนิเทศงานฯ กรมควบคุมโรค ปีงบระมาณ พ.ศ.2561 รอบ 1
วันที่ :2018-06-22

ประเด็นรับมาประสานหรือดำเนินการต่อจากการนิเทศงานฯ กรมควบคุมโรค

ปีงบระมาณ พ.ศ.2561 รอบ 1

http://plan.ddc.moph.go.th/documents/22062561.docx

 
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000