กองแผนงาน : การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระที่ 1 ของกรมควบคุมโรค
วันที่ :2018-04-24

การเตรียมการชี้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ 1 ของกรมควบคุมโรค

http://plan.ddc.moph.go.th/documents61/budget/0404.3_1050_230461/index.html

 
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000