กองแผนงาน : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำนโยบายด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
วันที่ :2018-02-14

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำนโยบายด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561

Download เอกสารได้ที่นี

วันแรก
http://plan.ddc.moph.go.th/documents61/13_15022561/Day1.rar

วันที่สอง
http://plan.ddc.moph.go.th/documents61/13_15022561/Day2.rar

วันที่สาม
http://plan.ddc.moph.go.th/documents61/13_15022561/Day3.rar

 
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000