แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริการข้อมูลข่าวสารOnline กรมควบคุมโรค
1. เกี่ยวกับผู้ตอบ
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 การศึกษา
1.4 อาชีพ

1.5 สถานที่ทำงาน

2. การเข้าถึง
ท่านรู้จักเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรคจากแหล่ง/สื่อใดบ้าง? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ค้นหาจากwebsite จากlink ภายในกรม จากหนังสือคู่มือต่าง ๆ
โปสเตอร์ แผ่นพับ กระดานข่าวสารภายในหน่วยงาน จากหนังสือพิมพ์
อืน ๆ
3.การใช้บริการ
ท่านใช้บริการข้อมุลข่าวสารด้านใดบ้าง? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ข่าวประกาศ คำแนะนำเรื่องโรค ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานการณ์โรค ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ หนังสือ/สื่อต่าง ๆ คำแนะนำเรื่องโรค
ข่าวประกาศเกี่ยวกับงาน
4.แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
4.2 ความพึงพอใจด้านความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
4.3 ความพึงพอใจด้านความสมบูรณ์ และง่ายต่อความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
4.4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
5. ข้อคิดเห้นเพิ่มเติม