ฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  
    พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523

          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          พระราชบัญญัติ


          กฎกระทรวง


          ประกาศ


          ระเบียบ


    พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535

          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          พระราชบัญญัติ


          กฎกระทรวง


          ประกาศ


          ระเบียบ


    พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535

          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          พระราชบัญญัติ


          กฎกระทรวง


          ประกาศ


          ระเบียบ


    พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          


          พระราชบัญญัติ


          กฎกระทรวง


          ประกาศ


          ระเบียบ


ค้นหาเฉพาะ .moph.go.th ค้นหาจากเว็บทั่วโลก
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000