แผ่นพับช่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรังเลิกบุหรี่
ผู้แต่ง : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
วันที่ :
2009-09-24

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

 

วันที่ 11 กันยายน 2552

วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

แผ่นพับช่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรังเลิกบุหรี่

 

สำนักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค ร่วมกับ  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยแพร่เอกสารแผ่นพับอันตรายร้ายแรงของการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 5 โรค อันได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหืดและโรคภูมิแพ้ และโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยและครอบครัวทราบ  เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยเหล่านี้เลิกสูบบุหรี่ให้ได้

นพ.ภานุวัฒน์  ปานเกตุ  ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค  เปิดเผยว่า จากรายงานของสำนักนโยบาย          และยุทธศาสตร์  กระทรวงสาธารณสุข  มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้ารับบริการในสถานบริการสุขภาพ ปี พ.ศ. 2551  ดังนี้  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  388,551  คน  โรคความดันโลหิตสูง  498,809  คน   ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  1,108,026  คน ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต  124,532  คน และผู้ป่วยโรคหืด 113,530 คน รวมผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้ง 5 โรค 2,229,448  คน  หากอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยเหล่านี้เท่ากับของประชากรทั่วไปคือ  ประมาณร้อยละ  20  จะมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สูบบุหรี่ประมาณ  445,890  คน 

นพ.ภานุวัฒน์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าพิจารณาจากรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บปี 2550    ซึ่งดำเนินการโดยสำนักโรคไม่ติดต่อเอง  จะพบว่า  ประเทศไทยมีประชากรอายุ 15 74 ปี  ที่บุคลากรสาธารณสุขเคยบอกว่า             เป็นโรคเรื้อรังโดยประมาณ  ดังนี้  โรคเบาหวาน  1.8 ล้านคน  โรคความดันโลหิตสูง 4.3  ล้านคน  โรคหัวใจขาดเลือด  0.7  ล้านคน        โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต  0.5  ล้านคน  และโรคหืด  0.6  ล้านคน  รวม  7.9  ล้านคน  เพราะฉะนั้น  จะมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังเหล่านี้ที่สูบบุหรี่ประมาณ 1.6  ล้านคน  ซึ่งการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วจะทำให้โรคทรุดลงเร็วขึ้น  เกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรงและเร็วขึ้น เช่น ไตวายเร็วขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  หัวใจวายเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น  และทำให้ต้องใช้ยาในการรักษาเพิ่มมากขึ้น  จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายทั้งผู้ป่วย ญาติ และทีมผู้ให้บริการผู้ป่วยในการชี้แจงให้ผู้ป่วยเข้าใจและพยายามช่วยให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ให้ได้    ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเหล่านี้แต่ละคนอาการดีขึ้น  รักษาง่ายขึ้น และเกิดโรคแทรกซ้อนช้า

ด้าน ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  กล่าวว่า  แพทย์และทีมงานควรจะใช้โอกาส   ที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเหล่านี้มาติดตามรับการรักษาย้ำเตือนและแนะนำวิธีการเลิกสูบบุหรี่ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับการรักษา  เพราะผู้ป่วยเหล่านี้ล้วนต้องการให้โรคของตัวเองดีขึ้น  ซึ่งการเลิกสูบบุหรี่มีความสำคัญไม่น้อยกว่ายาอื่น ๆ ที่เขาใช้รักษาโรคประจำตัวของเขา

กรมควบคุมโรคจะได้แจกจ่ายแผ่นพับอันตรายของการสูบบุหรี่ในโรคเรื้อรัง 5 โรค ดังกล่าว  แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อส่งต่อให้คลินิกโรคเรื้อรังเหล่านี้ที่มีอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ  ทั้งนี้แผ่นพับที่ผลิตขึ้นยังได้มีข้อแนะนำสำหรับการเลิกสูบบุหรี่พิมพ์อยู่ด้วย  ผู้สนใจขอแผ่นพับเพิ่มขอได้ที่  สำนักโรคไม่ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 02-5903981-2  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  02-278-1828

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นพ.ภานุวัฒน์  ปานเกตุ  โทร.081-785-8599

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  โทร.0-81-8229799

 

 
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000