ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ สำหรับประชาชน
โรคชิคุนกุนยา

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS CoV)
โรคไข้หวัดใหญ่
โรคไข้หวัดนก H7N9
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease : EVD)
คลิปใหม่ล่าสุด! ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ วัยรุ่น วุ่นรัก สุขภาพ
สำนักโรคไม่ติดต่อ เตือนภัยโรคลมแดด (Heat Stroke) โรคเพลียแดด (Heat Exhaustion) โรคตะคริวแดด (Heat Cramps) ผิวหนังไหม้แดด (Sunburn)ฯลฯ โรคที่เกิดจากความร้อน
แผ่นพับช่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรังเลิกบุหรี่
วัณโรค (Tuberculosis)
โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis)
โรคพิษสุนัขบ้า
โรคไข้เลือดออก
โรค Sars
โรคไข้หวัดนก Avian Influenza (Bird Flu)
โรคโปลิโอ
รายการข้อมูล  [ Page: 1/2 ]

[1] 2 Next Last
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000