..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
 


โรคชิคุนกุนยา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS CoV)
โรคไข้หวัดใหญ่
โรคไข้หวัดนก H7N9
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease : EVD)
คลิปใหม่ล่าสุด! ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ วัยรุ่น วุ่นรัก สุขภาพ
สำนักโรคไม่ติดต่อ เตือนภัยโรคลมแดด (Heat Stroke) โรคเพลียแดด (Heat Exhaustion) โรคตะคริวแดด (Heat Cramps) ผิวหนังไหม้แดด (Sunburn)ฯลฯ โรคที่เกิดจากความร้อน
แผ่นพับช่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรังเลิกบุหรี่
วัณโรค (Tuberculosis)
โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis)
โรคพิษสุนัขบ้า22532765
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554SEARCH หาใน WEB :
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
เรื่อง
ปีงบ รูปแบบ
ชนิด
ประกาศวันที่
ระยะเวลารับเอกสาร
ผล
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
เรื่อง
วันที่ลงเว็บ
วันหมดประชาพิจารณ์
ชนิด
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
                                             ดูทั้งหมด

มาก
พอใช้
น้อย
แย่
  
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อร้อง เรียนหรือคำถามใดๆ ท่านสามารถที่จะติดต่อได้ที่
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000