แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้ริการ เรื่องร้องเรียน

แบบสอบถามเรื่อง "แบบสำรวจความพึงพอใจต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2558"
(เริ่มสอบถาม วันที่ 1 เม.ย. 2558)
(สำหรับผู้ใช้บริการ)
     
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 34 คน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ใช้บริการ

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

               

4. อาชีพปัจจุบัน

                       อื่นๆ       *(โปรดระบุหากไม่มีให้ท่านเลือก)


ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บบริการ

1. ความพึงพอใจต่อการเข้าใช้งานระบบการจัดการข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ (ขั้นตอนการใช้บริการ)


2. ความพึงพอใจด้านการให้บริการ (การตอบสนองข้อร้องเรียน)