กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ,88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000
  โครงสร้างกรม
กรมควบคุมโรค
 
 
กองคลัง ศูนย์กฎหมาย กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สคร.13 กรุงเทพ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ สำนักบริหารโครงการกองทุนโรค สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มตรวจสอบภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน สถาบันบำราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย สำนักงานเลขานุการกรม สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพ สำนักจัดการความรู้ สำนักโรคติดต่อทั่วไป สำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักวัณโรค สำนักระบาดวิทยา สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.4 สระบุรี สคร.5 ราชบุรี สคร.6 ชลบุรี สคร.7 ขอนแก่น สคร.8 อุดรธานี สคร.9 นครราชสีมา สคร.10 อุบลราชธานี สคร.11 นครศรีธรรมราช สคร.12 สงขลา กองคลัง