อธิบดี และ รองอธิบดี
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการกรม
ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สถาบัน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค

 

ผู้บริหาร