กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ,88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000

   หน่วยงานต่างๆ
กรมควบคุมโรค
กองคลัง
กองแผนงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์